Vị trí: Phước Đồng, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Quy mô: 14ha

Related Projects