Vị trí: Phan Thiết, Bình Thuận
Quy mô: 2.000 m2
Tổng mức đầu tư: 154 tỷ đồng

Related Projects